Dour Festival 2023

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

​​ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET EVENEMENT

 

Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door Dour Music Festival NV, met maatschappelijke zetel te:

Rue des Canadiens 100

7370 DOUR, BE

Ingeschreven onder ondernemingsnummer: BE 0439 671 801

Dour Music Festival is ook de verantwoordelijke van de website voor de ticketverkoop: dourfestival.eu/tickets

 

PREAMBULE

Deze tekst legt het gebruik van de website vast, evenals de verschillende diensten die door de website worden aangeboden (aankoop van tickets, reservering van accommodatie, reservering van bussen, enz.). Zodra de gebruiker de website bezoekt, verklaart hij/zij zich akkoord met de algemene voorwaarden van het evenement zoals hieronder beschreven. Als u onze website en/of algemene voorwaarden niet goedkeurt, kunnen wij u alleen adviseren deze niet meer te gebruiken.

Onze algemene voorwaarden verwijzen altijd naar onze algemene verkoopvoorwaarden.

We mogen te allen tijde besluiten onze algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van compensatie. Elke verandering heeft uiteraard alleen gevolgen voor de toekomst.

 

ARTIKEL 1: GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE VERBONDEN PORTALEN

Elke gebruiker van onze website, inclusief de aangeboden diensten, is zich bewust dat dit gebruik altijd volledig op eigen risico is. Alle nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen om ervoor te zorgen dat onze website en ticketingdienst goed werken, maar we kunnen geen absolute garantie geven. Het is mogelijk dat de gebruiker schade lijdt als gevolg van fouten en/of virussen of andere schadelijke elementen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website en onze ticketingdienst.

Het is mogelijk dat een deel van de inhoud van onze website kan worden gedownload of dat sommige pagina’s links bevatten naar andere websites of portalen. Elke download vanaf onze website, evenals elke klik naar andere pagina’s, is altijd op eigen risico, en elke schade als gevolg van verlies van gegevens of schade aan het computersysteem is volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

ARTIKEL 2: PRIVACYBELEID

Elke bezoeker laat, na een bezoek aan onze website of ticketingdienst, informatie over zichzelf achter. Deze informatie varieert naar gelang het aantal handelingen dat tijdens het bezoek wordt verricht, zodat het mogelijk kan zijn een natuurlijke persoon te identificeren. Daarom verzamelen en verwerken we deze persoonsgegevens.

Het privacybeleid is van toepassing op de website dourfestival.eu en de bijbehorende domeinnamen. Dit privacybeleid en de daarmee verband houdende verwerking van persoonsgegevens werden opgesteld overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).

U kunt de website vrij bezoeken en informatie over de organisatie, de programmering en de bijbehorende diensten raadplegen zonder dat u persoonsgegevens hoeft te verstrekken. In het algemeen leidt een bezoek aan en raadpleging van de website niet automatisch tot het opslaan en de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker als het alleen gaat om navigatiegegevens (zoals een IP-adres). Browsergegevens worden na anonieme verwerking gewist, maar kunnen worden gebruikt om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor strafbare feiten die tegen of via de website zijn gepleegd.

Dour Music Festival verwerkt en slaat persoonsgegevens op die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt (bijvoorbeeld inschrijving voor de nieuwsbrief, aankoop van producten of diensten, enz.). Deze gegevens omvatten doorgaans naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres, indien deze zijn verstrekt. Wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Dour Music Festival verwerkt voor administratieve en contractuele doeleinden, voor informatie over kaartverkoop, wedstrijden, nieuwsbrieven en dergelijke, en om een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Door het verstrekken van persoonsgegevens via de website geeft de gebruiker van de website Dour Music Festival uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door Dour Music Festival beheerd elektronisch systeem in een gesloten en beveiligde omgeving. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor een aantal aangewezen personen die gemachtigd zijn om ze te raadplegen en te verwerken.

 

ARTIKEL 3: RECHT OP AFBEELDING

Door deelname aan het festival verleent de festivalganger de organisatoren het recht om zijn/haar afbeelding te gebruiken die op het festivalterrein en/of op de festivalcamping zijn genomen. De festivalganger ziet hierbij af van elk verhaal tegen de organisatoren voor het maken van beelden op het festivalterrein en op de festivalcamping, alsook voor de verspreiding van de beelden via de communicatiemedia van het festival (print en internet). Wel kan de festivalganger een voor hem/haar ongunstige foto op de communicatiemedia melden aan de organisator via hello@dourfestival.eu.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator mogen alle foto’s of video’s die door festivalgangers op het festivalterrein worden gemaakt, niet voor commerciële of openbare doeleinden worden gebruikt.

 

ARTIKEL 4: VERBODSBEPALINGEN

VOORWERPEN DIE VERBODEN ZIJN OP HET CONCERTTERREIN:

– Alcohol,

– Plastic flessen (zoals waterflessen, melkflessen, enz.),

– Glazen flessen/containers of andere glazen voorwerpen,

– Bidons,

– Metalen blikken (type conservenblikken),

– Drankkartons (type Tetra Pak),

– Metalen blikjes,

– Vaten,

– Waterzakken (type camelbak),

– Koelboxen,

– Illegale substanties, drugs,

– Wapens en scherpe, stompe of gevaarlijke voorwerpen (inclusief imitatie),

– Paraplu’s met een spitse punt,

– Vuurwerk, vuurpijlen, fakkels,

– Barbecues,

– Alle soorten kampeeruitrusting (tenten, al dan niet opvouwbare meubels, kachels, enz.),

– Grote zakken,

– Apparaten voor het opnemen en uitzenden van beelden of geluid (m.u.v. smartphones),

– Selfiesticks,

– Laserpointers,

– Markeerstiften,

– Verfspuitbussen,

– Verspreiden van folders, flyers, pamfletten, reclameposters (tenzij toegestaan),

– Dieren (behalve blindengeleidehonden en assistentiehonden),

– Gebruik van drones,

– Steps en elektrische steps,

– Fietsen en vouwfietsen,

En alles wat als gevaarlijk kan worden beschouwd voor de organisator. De bovenstaande lijst van verboden voorwerpen kan te allen tijde door de organisator worden aangepast of aangevuld. Elke niet door de organisator toegestane verkoop is ten strengste verboden. Alle in beslag genomen voorwerpen worden automatisch ter plaatse vernietigd.

 

VOORWERPEN VERBODEN OP DE FESTIVALCAMPING:

– Glazen flessen/containers of andere glazen voorwerpen,

– Vaten/biertaps,

– Illegale substanties, drugs,

– Wapens en scherpe, stompe of gevaarlijke voorwerpen (inclusief imitatie),

– Paraplu’s met een spitse punt,

– Vuurwerk, vuurpijlen, fakkels,

– Barbecues, branders, kookplaten, kleine fornuizen (type camping op gas), gasflessen (huishoudelijke of andere),

– Generatoren,

– Apparaten voor het opnemen en uitzenden van beelden of geluid (m.u.v. smartphones),

– Selfiesticks,

– Laserpointers,

– Markeerstiften, verfspuitbussen,

– Verspreiden van folders, flyers, pamfletten, reclameposters (tenzij toegestaan),

– Dieren (behalve blindengeleidehonden en assistentiehonden),

– Gebruik van drones,

– Steps en elektrische steps,

– Fietsen en vouwfietsen,

En alles wat als gevaarlijk voor de organisator kan worden beschouwd.

(*) Deze lijst kan te allen tijde door de organisator worden aangepast of aangevuld. Elke niet door de organisator toegestane verkoop is ten strengste verboden. Alle in beslag genomen voorwerpen worden automatisch ter plaatse vernietigd.

 

ALGEMEEN

Er is geen minimumleeftijd om aanwezig te zijn op het Dour Festival. Iedereen geboren op of na 1 januari 2015 wordt gratis toegelaten. Minderjarigen wordt aangeraden vergezeld te worden door een ouder, voogd en/of andere volwassene.

 

Er mag geen alcoholische drank worden verkocht of aangeboden aan jongeren onder de 16 jaar. 

 

Drugsbeleid: nultolerantie

Dour Festival heeft een nultolerantie op druggebruik! Drugsgebruik op het festivalterrein is verboden. Elke overtreding van de wet kan leiden tot uitsluiting van het festivalterrein. Drugshandel is verboden op het festivalterrein en zal leiden tot uitsluiting van het festival en de tussenkomst van de politie. U kunt uw drugs zonder gevolgen in de daarvoor bestemde containers deponeren voordat u het festivalterrein betreedt.

De bezoekers wordt verzocht bij te dragen aan het schoonhouden van het terrein, met name door gebruik te maken van de faciliteiten voor het sorteren en verzamelen van afval op het concertterrein, op de campings en op de parkeerplaatsen.

 

ARTIKEL 5: OPENINGSTIJDEN FESTIVALTERREIN EN CAMPINGS

De toegang tot het festival en de omliggende terreinen (inclusief campings en parkings) is voorbehouden aan mensen met een festivalticket, een polsbandje of die ter plaatse een ticket willen kopen. Wie zich naar de ingang van het festival begeeft, moet dus in het bezit zijn van een geldig ticket of polsbandje.

 

Openingstijden van de CAMPINGS (Regular Camping, Comfort Camping, The Village, Green Camping en Dour Les Bains):

  • Woensdag 12 juli 2023 om 12.00 uur tot maandag 17 juli 2023 om 12.00 uur.

 

Openingstijden van het CONCERTTERREIN: Informatie volgt nog. 

Belangrijk: Toegang tot het concertterrein wordt slechts toegestaan tot 1 uur voor het einde van het laatste concert.

 

ARTIKEL 6: VEILIGHEID

Om veiligheidsredenen behouden de organisatoren zich het recht voor te fouilleren aan de ingang van het festivalterrein en/of de festivalcamping. Elke festivalganger die niet instemt met deze formaliteit, wordt de toegang tot het festivalterrein en de camping geweigerd.

De festivalganger zal te allen tijde de instructies van de veiligheidsagenten opvolgen. Indien een festivalganger verdacht gedrag van een andere festivalganger of een derde opmerkt, wordt hij/zij verzocht de veiligheidsagenten te verwittigen. De organisatoren behouden zich het recht voor de toegang tot het festivalterrein en de camping te weigeren aan elke festivalganger wiens gedrag schadelijk kan zijn voor zijn veiligheid of die van anderen.

 

ARTIKEL 7: VERKOOP OP HET FESTIVALTERREIN EN/OF OP DE FESTIVALCAMPING

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator is de verkoop van eten, drinken, souvenirs, T-shirts of andere artikelen ten strengste verboden.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

Door de aankoop van een festivalticket bevestigt u als bezoeker uitdrukkelijk dat u de algemene voorwaarden van het evenement aanvaardt. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Dour Music Festival behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot het terrein te ontzeggen als daar voldoende redenen voor zijn. U bent de enige die verantwoordelijk is bij een overtreding van de regels. U bent tevens verplicht Dour Music Festival te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van uw inbreuk, waaronder aanspraken van derden. Wij behouden ook het recht om zelf gerechtelijke stappen te ondernemen.

De artiesten en organisatoren, hun agenten en hun werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal, noch voor enige andere gebeurtenis. De officiële verkoop van festivalmerchandising vindt alleen plaats op het festivalterrein of op de website van het festival.

 

ARTIKEL 9: SCHEIDBAARHEID

Het feit dat de organisatoren een van de clausules van deze voorwaarden niet toepassen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van hun kant om zich erop te beroepen. Evenzo heeft de eventuele nietigheid van een clausule van deze voorwaarden geen invloed op de geldigheid van de andere clausules.

 

ARTIKEL 10: BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Bergen bevoegd, waar de maatschappelijke zetel van DOUR MUSIC FESTIVAL NV gevestigd is. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

Dien online een klacht in bij het ‘Europees platform voor de beslechting van consumentengeschillen’: ec.europa.eu/consumenten/odr

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close