Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door Dour Music Festival SA met maatschappelijke zetel te:

Rue des Canadiens 100 – 7370 DOUR, BE

Ondernemingsnummer: BE 0439 671 801

De ticketverkoop en de site tickets.dourfestival.eu valt ook onder de verantwoordelijkheid van Dour Music Festival.

 

INLEIDING

 

Deze tekst bepaalt ieder gebruik van de website, alsook de verschillende diensten die via deze website worden aangeboden (ticketverkoop, reservering van accommodaties, reservering van bus, enz.). Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het evenement hieronder vermeld. Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze voorwaarden, kunnen wij jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.

Onze Algemene Voorwaarden van het evenement houden steeds een verwijzing naar onze Algemene Verkoopsvoorwaarden in.

Wij kunnen ten allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard heeft elke wijziging slechts effect vanaf de toekomst.

 

ARTIKEL 1: GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN PORTAALSITES

 

Elke gebruiker van onze website, inclusief diensten, is er zich van bewust dat dit gebruik steeds volledig op eigen risico is. Wij nemen alle nodige maatregelen die een goede werking van onze website en ticketverkoop nodig acht. Wij kunnen echter geen absolute garanties geven. Het is dus mogelijk dat de gebruiker schade lijdt ten gevolge van fouten en/of virussen of andere gelijkaardige schadelijke componenten. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.

Het is mogelijk dat onze website bepaalde elementen bevat die kunnen gedownload worden of pagina’s bevat met links die doorverwijzen naar andere websites of portalen. Elke download of doorverwijzing is steeds op eigen risico. Schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

 

ARTIKEL 2: PRIVACY BELEID

 

Iedere gebruiker van onze website en aangeboden diensten, laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate er meer handelingen worden verricht tijdens zijn bezoek. Afhankelijk van de informatie is het mogelijk dat een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Op dat moment verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.

Navolgend Privacy Beleid is van toepassing op de website dourfestival.eu en de daarmee gerelateerde domeinnamen. Dit Privacy Beleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (de Privacy Wet).

Je kan de Website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen omtrent de organisatie, de programmatie en bijkomende diensten, zonder dat je daarvoor persoonsgegevens dient te verstrekken. In het algemeen leidt een bezoek en het raadplegen van de Website niet automatisch tot registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker. De verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers die de Website bezoeken en raadplegen, is beperkt tot de zogenoemde surfgegevens, dat wil zeggen de gegevens die in verband met het functioneren van de informatiesystemen waarmee de Website wordt beheerd en in verband met het gebruik van communicatieprotocollen op internet, automatisch naar de Website worden gestuurd (zoals bvb. een IP-adres). De surfgegevens worden na geanonimiseerde verwerking verwijderd maar kunnen wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website strafbare feiten zijn gepleegd.

Verder registreert en verwerkt Dour Music Festival de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt (bv: aanmelding voor de nieuwsbrief, de aankoop van producten of diensten via de Website, enz.). De door Dour Music Festival geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen in het algemeen: de naam, de voornaam, het emailadres, het telefoonnummer en het huisadres als de gebruiker deze gegevens verstrekt. Telkens de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zullen deze door Dour Music Festival gebruikt worden voor administratieve en contractuele doeleinden. Bij ticketverkoop, wedstrijden, nieuwsbrieven of andere verwerkt Dour Music Festival alle nodige informatie om een optimale dienst te kunnen verlenen.

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website te verstrekken, geeft de gebruiker van de Website uitdrukkelijk de toestemming aan Dour Music Festival om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens ingegeven via de Website zullen bewaard en behandeld worden via een elektronisch systeem beheerd door Dour Music Festival in een gesloten en beveiligde omgeving. Deze gegevens zullen slechts beschikbaar zijn voor bepaald aantal personen aangesteld en bekwaam om deze gegevens te behandelen.

 

ARTIKEL 3: PORTRETRECHT

 

Door deel te nemen aan het festival, doet de festivalganger afstand van zijn/haar portretrecht, op de festivalsite of op de camping. De festivalganger verzaakt dus van elke vervolging tegenover de organisatie in het geval van het registeren of verspreiden van zijn/haar beeltenis op het festival of op de communicatie-kanalen, geprint of digitaal. De festivalganger kan echter steeds de organisatie contacteren via hello@dourfestival.eu inzake een bezwarende foto die gebruikt wordt op de verschillende mediakanalen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie, mag geen enkel beeldmateriaal, genomen door bezoekers van het festival, gebruikt worden voor commerciële of publieke doeleinden.

 

ARTIKEL 4 : VERBODEN VOORWERPEN

 

VERBODEN VOORWERPEN OP DE FESTIVALWEIDE:

 • Alcohol
 • Plastic flessen (waterflessen, melkflessen, …)
 • Glazen flessen of elk ander glazen voorwerp
 • Bidons
 • Metalen blik (conserven)
 • Drankkartons (tetra)
 • Blikjes
 • Vaten
 • Waterzakken (type CamelBak)
 • Koelers/frigoboxen
 • Verdovende middelen, drugs
 • Wapens, scherpe voorwerpen (zelfs namaak)
 • Paraplu’s met puntig uiteinde
 • Vuurwerk, bengaals vuur, vuurpijlen, …
 • Barbecues
 • Kampeermateriaal (tent, stoelen, kampeervuur, …)
 • Grote zakken
 • Video- en/of audio-opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon
 • Selfie-stick
 • Laser pointer
 • Markers
 • Verfbommen
 • Het verdelen van flyers, brochures (behalve met toestemming)
 • Dieren (behalve begeleidingshonden)
 • Het gebruik van drones
 • Scooters en elektrische scooters
 • Fietsen en vouwfietsen

 

En alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie.

Elke verkoopactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

 

VERBODEN VOORWERPEN OP DE CAMPING:

 • Flessen en andere glazen voorwerpen
 • Tapinstallatie’s en biervaten
 • Verdovende middelen, drugs
 • Wapens, scherpe voorwerpen (zelfs namaak)
 • Paraplu’s met puntig uiteinde
 • Vuurwerk, bengaals vuur, vuurpijlen, …
 • Barbecues, branders, kookplaten, kleine gasfornuizen (type camping gaz)
 • Generatoren, gasflessen (voor thuisgebruik of andere)
 • Video- en/of audio-opnamemateriaal (behalve smartphones), luidsprekers, megafoon
 • Selfie-stick
 • Laser pointer
 • Markers
 • Verfbommen
 • Het verdelen van flyers, brochures (behalve met toestemming)
 • Dieren (behalve begeleidingshonden)
 • Het gebruik van drones
 • Scooters en elektrische scooters
 • Fietsen en vouwfietsen

En alles wat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisatie.

Elke verkoopactiviteit die niet door de organisatie is goedgekeurd, is formeel verboden. Alles wat in beslag genomen wordt, wordt ter plekke vernietigd.

 

ALGEMEEN

 

Er is geen minimumleeftijd om toegang te krijgen tot Dour Festival. Iedereen geboren na 2010 (12 jaar niet voltooid) wordt gratis toegang verleend. Minderjarigen worden aangeraden om zich te laten vergezellen door een ouder, voogd en/of een meerderjarige.

Alcoholische drank mag in geen geval verkocht of aangeboden worden aan -16-jarigen.

 

DRUGPOLICY: Zero tolerance.

 

Dour festival hanteert nultolerantie op het vlak van drugs! Het is verboden drugs te consumeren op het terrein. Elke inbreuk op de wet kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein. Drugshandel is verboden op het festivalterrein en leidt tot verwijdering van het festivalterrein en politie interventie. Er is de mogelijkheid verdovende middelen te deponeren in hiervoor voorziene containers aan de ingang van het festivalterrein, zonder enige consequentie.

Er wordt gevraagd aan de festivalgangers om mee te werken aan de netheid van het festivalterrein. In het bijzonder door het gebruiken van de voorzieningen om afval te sorteren en te recycleren op de festivalweide, de campings en de parkings.

 

ARTIKEL 5: OPENINGSUREN EN TOEGANG TOT FESTIVAL EN CAMPING

 

Toegang tot het festival, de campings en de parkings is voorbehouden aan personen in het bezit van een inkomticket, een festivalbandje of aan de personen met de intentie om een ticket aan te schaffen.

 

Openingstijden van het DOUR CampFest:

– Maandag 11 juli 2022 om 8:00 uur tot woensdag 13 juli 2022 om 12:00 uur..

Voor houders van een PASS DOUR CampFest is het DOUR CampFest geopend van maandag 11 juli 2022 om 8.00 uur tot woensdag 13 juli 2022 om 12.00 uur.

Houders van een PASS DOUR XXL (DOUR CampFest PASS + PASS DOUR FESTIVAL) kunnen vanaf maandag 11 juli 2022 om 8.00 uur tot maandag 18 juli 2022 om 12.00 uur terecht op het DOUR CampFest.

 

Openingsuren CAMPING (Regular Camping, Comfort Camping, The Village, Green Camping en Dour Les Bains)

 • Woensdag 13 juli 2022 (12u) – maandag 18 juli 2022 (12u)

 

Indien je in het bezit bent van een PASS DOUR FESTIVAL 5 DAGEN is de camping beschikbaar zijn vanaf woensdag 13 juli 2022 (12u) – maandag 18 juli 2022 (12u)

 

Indien je in het bezit bent van een PASS DOUR FESTIVAL 1-DAG is de camping beschikbaar vanaf:

 • WOENSDAG-ticket: woensdag 13 juli (12u) – donderdag 14 juli (11u)
 • DONDERDAG-ticket: donderdag 14 juli (12u) – vrijdag 15 juli (11u)
 • VRIJDAG-ticket: vrijdag 15 juli (12u) – zaterdag 16 juli (11u)
 • ZATERDAG-ticket: zaterdag 16 juli (12u) – zondag 17 juli (11u)
 • ZONDAG-ticket: zondag 17 juli (12u) – maandag 18 juli (12u)

 

Openingsuren FESTIVALWEIDE

Woensdag: 19:00-03:00

Donderdag: 14:30-04:00

Vrijdag: 14:30-04:00

Zaterdag: 13:30-4:00

Zondag: 13:30-3:00

Opgelet: De toegang tot de festivalweide is toegelaten tot 1u voor het einde van het laatste optreden.

 

ARTIKEL 6 : VEILIGHEID

 

Om veiligheidsredenen is het de organisatie toegestaan te fouilleren aan de festivalingang en/of de festivalcamping. Elke festivalganger die hier niet mee instemt kan de toegang tot het festivalterrein/camping ontzegd worden.

De festivalganger volgt ten allen tijden de aanwijzingen van het veiligheidspersoneel. Wanneer een festivalganger verdacht gedrag opmerkt bij andere festivalgangers, wordt hij/zij verzocht het aanwezige veiligheidspersoneel in te lichten. De organisatie behoudt zich het recht de toegang tot het festivalterrein of camping te ontzeggen aan festivalgangers waarvan het gedrag de veiligheid van haar/hem of andere festivalgangers in gevaar kan brengen. 

 

ARTIKEL 7: VERKOOP OP HET FESTIVALTERREIN/ DE FESTIVALCAMPING

 

Het is verboden om wat dan ook te verkopen op het festivalterrein. De verkoop van voeding, drank, souvenirs, T-shirts, of andere is strict voorbehouden aan personen (of verenigingen) goedgekeurd door de organisatie.

 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 

Door het aankopen van een festivalticket, gaat u nadrukkelijk akkoord, dat u als bezoeker gebonden bent met de Algemene Voorwaarden en Verkoopsvoorwaarden van het festival. Elke inbreuk op dit regelement zal worden bestraft.

Dour Music Festival behoudt zich het recht toegang tot het festival aan iedereen te ontzeggen in het geval dat de omstandigheden dit rechtvaardigen. Indien u dit regelement niet naleeft bent u steeds als enige aansprakelijk. U dient garant te staan bij eventuele schade aan Dour Music Festival of derden als gevolg van het niet naleven van dit regelement. Dour Music Festival behoudt daarbovenop het recht om zelf de nodige juridische maatregelen te nemen.

De artiesten en de organisatoren, hun agenten en hun werknemers kunnen in geen geval – ook niet bij overmacht – aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval. De officiële verkoop van afgeleide producten van het festival, gebeurt enkel en alleen op het terrein van het festival.

 

ARTIKEL 9: ONAFHANKELIJKHEID VAN CLAUSULES

 

Wanneer de organisatie de één of de andere clausule van deze voorwaarden niet in werking stelt, kan dit niet worden gezien als verzaking aan de overeenkomst. De ongeldigheid van een clausule van deze overeenkomst, heeft geen enkel effect op de geldigheid van de andere clausules.

 

ARTIKEL 10: GESCHILLEN EN GELDEND RECHT

 

In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de hoofdzetel van DOUR MUSIC FESTIVAL NA bevoegd. Enkel het Belgische recht is geldend. Introduceer een klacht online op het “ODR-PLATFORM voor al uw online-consumentengeschillen”: ec.europa.eu/consumers/odr

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close