MESSAGE EN CAS D'URGENCE |  
TICKETS ARE AVAILABLE !!!  

KAARTJES

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website, onder de domeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door Dour Music Festival SA.

Adres van de maatschappelijke zetel
19, rue de la corderie
7370 DOUR
België

Ondernemingsnummer: Btw BE 0439 671 801
e-mailadres: hello@dourfestival.eu

Dour Music Festival is ook verantwoordelijk voor zijn website voor ticketverkoop : dourfestival.eu/tickets
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

PREAMBULE

Vanaf het moment waarop de gebruiker de website bezoekt, verklaart hij/zij akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het evenement zoals hieronder beschreven. Indien u niet akkoord gaat met onze website en/of onderhavige Algemene Voorwaarden, kunnen we u enkel adviseren om de website niet langer te gebruiken.

Onze Algemene Voorwaarden verwijzen steeds naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

We kunnen te allen tijde besluiten om onze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van compensatie. Het spreekt voor zich dat elke wijziging enkel gevolgen heeft voor de toekomst.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Dour Music Festival SA of aan derden die houder zijn van deze rechten.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze informatie werd niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan bijgevolg niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies bestemd voor de gebruiker.

ARTIKEL 1: GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN AANVERWANTE PORTALEN

Alle gebruikers van onze website, inclusief onze diensten, zijn zich ervan bewust dat dergelijk gebruik geheel op eigen risico is. Alle nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen om de goede werking van onze website en ticketverkoop te garanderen, maar we kunnen geen absolute garanties bieden. Deze informatie werd niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden Dour Festival SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website en onze ticketing, noch uit onjuiste of niet-beschikbare informatie. .Dour Music Festival SA stelt alles in het werk om de nodige updates en correcties aan de website aan te brengen.

Het is mogelijk om bepaalde inhoud van onze website te downloaden. Voorts kunnen bepaalde pagina’s links bevatten naar andere websites of portaalsites. Elke download van onze website, evenals elke klik om te worden doorverwezen naar andere pagina’s, gebeurt steeds op eigen risico en elk daaruit voortvloeiend verlies van gegevens of schade aan het computersysteem behoort geheel en uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

ARTIKEL 2: EERBIEDIGING VAN HET PRIVELEVEN

Na een bezoek aan onze website of het portaal voor ticketverkoop laat elke bezoeker informatie achter die varieert afhankelijk van het aantal acties dat hij tijdens zijn verbinding uitvoert. Op basis van deze informatie is het mogelijk om een natuurlijke persoon te identificeren. Bijgevolg verzamelen en verwerken we deze persoonlijke gegevens. Het Privacybeleid is van toepassing op de website dourfestival.eu en de hieraan verbonden domeinnamen.

Het Privacybeleid is van toepassing op de website dourfestival.eu, evenals op de daaraan gekoppelde domeinnamen. Dit Privacybeleid en de daarmee verband houdende voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn opgesteld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).

U kan de Website vrij bezoeken en informatie raadplegen over de organisatie, de programmatie en aanverwante diensten zonder dat u uw persoonsgegevens hoeft te verstrekken. In het algemeen leidt een bezoek aan en raadpleging van de Website niet automatisch tot het registreren en verwerken van persoonsgegevens van de gebruiker als dit enkel browsergegevens zijn (zoals bijvoorbeeld een IP-adres). Browsergegevens worden na anonieme verwerking verwijderd, maar kunnen worden gebruikt om vast te stellen wie verantwoordelijk is in het geval van strafbare feiten die tegen of via de Website worden gepleegd.

Dour Music Festival registreert en verwerkt persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt (bijvoorbeeld bij de inschrijving voor de nieuwsbrief, de aankoop van producten of diensten, enz.) Deze gegevens omvatten over het algemeen de voor- en achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het postadres, indien deze gegevens werden verstrekt. Wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Dour Music Festival verwerkt voor administratieve en contractuele doeleinden, voor alle informatie met betrekking tot de ticketverkoop, wedstrijden, nieuwsbrieven en dergelijke, en om de best mogelijke service te bieden.

Door het verstrekken van persoonsgegevens via de Website geeft de gebruiker van de Website uitdrukkelijk toestemming aan Dour Music Festival om deze gegevens te verwerken voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Persoonsgegevens die via de Website worden verstrekt, worden opgeslagen en verwerkt via een elektronisch systeem dat door Dour Music Festival wordt beheerd in een gesloten en beveiligde omgeving. Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor een bepaald aantal mensen die zijn aangewezen en geautoriseerd om de gegevens te raadplegen en te verwerken.

ARTIKEL 3: BEELDRECHTEN

Door deel te nemen aan het festival verlenen de festivalgangers de organisatoren het recht om hun beeltenis te gebruiken op het festivalterrein, in het station Saint-Ghislain, op de pendelbussen tussen het terrein en het station, op de partnerbussen, op de parkings, in de accreditatiezones en/of op de verschillende festivalcampings. De festivalganger ziet af van elk verhaal tegen de organisatoren in geval van beeldopnames op de festivalsite, in het station Saint-Ghislain, op de pendelbussen tussen de site en het station, op de partnerbussen, op de parkings, in de accreditatiezones en/of op de verschillende festivalcampings, alsook voor verspreiding op de communicatiedragers van het festival (drukwerk en website). De festivalgangers kunnen foto’s op het publiciteitsmateriaal die hen kunnen schade berokkenen wel melden bij de organisator via hello@dourfestival.eu.

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator mogen alle foto’s of video’s die door festivalbezoekers op het festivalterrein worden gemaakt, in geen geval voor commerciële of openbare doeleinden worden gebruikt.

ARTIKEL 4: VERBODEN

VERBODEN VOORWERPEN OP HET FESTIVALTERREIN:

 • Alcohol
 • Plastic flessen (water, melk, enz.)
 • Glazen flessen/containers of andere glazen voorwerpen
 • Jerrycans
 • Metalen blikken (type conservenblik)
 • Drankkartons (type Tetra Pak)
 • Metalen blikjes
 • Vaten
 • Waterzakken (type Camelbak)
 • Koel-/frigoboxen
 • Illegale substanties, drugs
 • Scherpe, stompe of gevaarlijke wapens of voorwerpen (inclusief nepwapens)
 • Paraplu’s met spitse punten
 • Vuurwerk, Bengaals vuur, vuurpijlen
 • Barbecues,
 • Alle kampeermateriaal (tenten, stoelen, [opvouwbaar] meubilair, kachels, enz.)
 • Grote tassen
 • Apparaten voor het opnemen en uitzenden van beeld of geluid (anders dan een smartphone)
 • Selfiesticks
 • Laserpointers
 • Markeerstiften
 • Spuitbussen met verf
 • Verspreiding van reclamefolders, flyers, folders en posters (tenzij hiervoor toestemming werd verleend)
 • Dieren (met uitzondering van blindengeleidenhonden of assistentiehonden)
 • Drones
 • Steps en elektrische steps
 • Fietsen en vouwfietsen

En alle andere voorwerpen die als gevaarlijk kunnen worden beschouwd voor de organisator. Bovenstaande lijst van verboden voorwerpen kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisator. Elke verkoop die niet is goedgekeurd door de organisator is ten strengste verboden. Alle in beslag genomen voorwerpen worden ter plaatse automatisch vernietigd.

VERBODEN VOORWERPEN OP HET KAMPEERTERREIN:

 • Glazen flessen/containers of andere glazen voorwerpen
 • Biervaten/-pompen
 • Illegale substanties, drugs
 • Scherpe, stompe of gevaarlijke wapens of voorwerpen (inclusief nepwapens)
 • Paraplu’s met spitse punten
 • Vuurwerk, Bengaals vuur, vuurpijlen
 • Barbecues, branders, kooktoestellen, kleine fornuizen (type Camping Gaz), gasflessen (huishoudelijk of ander)
 • Generatoren
 • Apparaten voor het opnemen en uitzenden van beeld of geluid (anders dan een smartphone)
 • Selfiesticks
 • Laserpointers
 • Markeerstiften, spuitbussen met verf
 • Verspreiding van reclamefolders, flyers, folders en posters (tenzij hiervoor toestemming werd verleend)
 • Dieren (met uitzondering van blindengeleidenhonden of assistentiehonden)
 • Drones
 • Steps en elektrische steps
 • Fietsen en vouwfietsen

En alle andere voorwerpen die als gevaarlijk kunnen worden beschouwd voor de organisator. Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de organisator. Elke verkoop die niet is goedgekeurd door de organisator is ten strengste verboden. Elk item dat in beslag wordt genomen of vrijwillig wordt achtergelaten, zal automatisch ter plaatse worden vernietigd.

EMEEN

Milieu

Respect voor het milieu gaat ons meer dan ooit allemaal aan!

Bezoekers wordt gevraagd mee te werken aan de netheid van het terrein, in het bijzonder door gebruik te maken van de afvalsorteer- en inzamelsystemen die beschikbaar zijn op de festivalweide, campings en parkeerplaatsen.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd om Dour Festival te mogen bezoeken. Iedereen die geboren is op of na 1 januari 2016 zal gratis worden toegelaten tot het festival. Minderjarigen worden geadviseerd te worden begeleid door een ouder, voogd en/of andere volwassene.

Risico’s in het uitgaansmilieu

Er mogen geen alcoholische dranken worden verkocht of aangeboden aan bezoekers onder de 16 jaar.

Drugsbeleid = nultolerantie.

Dour Festival hanteert een nultolerantie als het gaat om drugs! Het is verboden om drugs te gebruiken en/of te verkopen op het festivalterrein. Elke overtreding van de wet kan leiden tot uitzetting van het festivalterrein en een interventie van de politie.

ARTIKEL 5: SCHEMA VOOR TOEGANG TOT HET FESTIVALTERREIN EN DE CAMPINGS

De toegang tot het festivalterrein en de omgeving (inclusief campings en parkeerterreinen) is voorbehouden aan de houders van een festivalticket of polsbandje, of degenen die van plan zijn ter plekke een ticket te kopen. Iedereen die zich naar de ingang van het festival begeeft, moet bijgevolg in het bezit zijn van een geldig toegangsticket of polsbandje.

Openingstijden kassa

De kassa en de uitgiftezone voor festivalpolsbandjes zijn geopend van 12.00 tot 24.00 uur van woensdag tot en met zondag.

Openingstijden van de CAMPINGS (Regular Camping, Comfort Camping, The Village, Green Camping en Dour Les Bains):

 • Woensdag 17 juli 2024 om 12.00 uur tot maandag 22 juli 2024 om 12.00 uur (‘s middags).

Openingstijden van het FESTIVALTERREIN: Raadpleeg de “line up”-pagina van de website…

Belangrijke: De toegang tot het festivalterrein voor mensen met een polsbandje wordt enkel verleend tot 1 uur voor het einde van het laatste concert.

ARTIKEL 6: VEILIGHEID

Om veiligheidsredenen behouden de organisatoren zich het recht voor om veiligheidscontroles te laten uitvoeren door een beveiligingsbedrijf dat wordt gepositioneerd aan de ingang van het festivalterrein, het concertterrein en/of de festivalcamping. Elke festivalganger die deze formaliteit niet naleeft, wordt de toegang tot het festivalterrein en de camping geweigerd.

Alle festivalgangers worden te allen tijde geacht de instructies van de bewakers op te volgen. Als een festivalbezoeker verdacht gedrag opmerkt bij een andere festivalbezoeker of een derde, wordt hij/zij verzocht de bewakingsagenten hiervan op de hoogte te brengen. De organisatoren behouden zich het recht voor de toegang tot het festivalterrein en de camping te ontzeggen aan elke festivalganger wiens gedrag een gevaar kan vormen voor zijn veiligheid of die van derden.

ARTIKEL 7: GEBRUIK VAN HET MERK en handelsmerken

Dour Festival is een geregistreerd handelsmerk. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator is elke productie van voorwerpen, boeken, souvenirs, onofficiële merchandising, enz. strikt verboden en strafbaar.

Bovendien is op het festivalterrein en op de campings elke verkoop van eten, drinken, souvenirs, T-shirts of andere artikelen ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming of een samenwerkingsovereenkomst.

ARTIKEL 8: VERANTWOORDELIJKHEID

Door een festivalticket te kopen, bevestigt u uitdrukkelijk dat u als bezoeker de Algemene Voorwaarden van het Evenement aanvaardt. Elke inbreuk op dit reglement zal worden bestraft. Dour Music Festival behoudt zich het recht voor om een persoon de toegang tot de site te ontzeggen als daar voldoende redenen voor zijn. Alleen uzelf bent verantwoordelijk voor de overtreding van de regels uit onderhavig reglement. Bovendien bent u verplicht Dour Music Festival te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van uw inbreuk, waaronder aanspraken van derden. We behouden ons ook het recht voor om zelf de vereiste juridische stappen te ondernemen.

De artiesten en organisatoren, hun agenten en werknemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal, noch voor enig ander evenement. De officiële verkoop van festivalmerchandise vindt enkel plaats op het festivalterrein of via de festivalwebsite.

De ORGANISATOR en/of TICKETVERKOPER kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of enige materiële of persoonlijke schade geleden door de KOPER/FESTIVALBEZOEKER als gevolg van het FESTIVAL, hetzij op het festivalterrein, de camping, de parking of op weg naar of van het FESTIVAL.

ARTIKEL 9: ONAFHANKELIJKHEID VAN DE CLAUSULES

Het feit dat de organisatoren één of andere clausule van deze voorwaarden niet toepassen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om er gebruik van te maken. Evenzo heeft de ongeldigheid van een clausule onder deze voorwaarden geen invloed op de geldigheid van de andere clausules.

ARTIKEL 10: JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Bergen, waar het SA DOUR MUSIC FESTIVAL zijn maatschappelijke zetel heeft, bevoegd. De Belgische wet is de enige toepasselijke wet. U kan online een klacht indienen op het “Europees platform voor de beslechting van consumentengeschillen”:ec.europa.eu/consumers/odr